میزان تاثیر مدرک دانشگاهی در موفقیت؟

با توجه به اینکه در چند سال اخیر توجه زیادی به مدرک تحصیلی و رشته ‌های تحصیلی شده است، افراد تصور می کنند که موفقیت آن ها ارتباط مستقیمی با مدرک تحصیلیشان خواهد داشت و هر چه مدارک تحصیلی بالاتر و بهتری داشته باشند، موفقیت بیشتری نصیب آن ها می‌ شود، اما نتایج چیز دیگری را نشان می دهد! در این مقاله ظریف پلاس نشان می دهد که موفقیت تحصیلی افراد در میزان موفقیت در کسب و کار و زندگی آن ها تاثیرگذار است، اما نه به صورت مطلق و تمام کسانی که مدرک تحصیلی بالایی دارند، صرفاً افراد موفقی در زندگی نیستند و خ